Šta je naplatidug.rs ?

O projektu

Projekat Balkanskog centra za regulatornu reformu se bavi tržištem problematičnih potraživanja sektora mikro, malih i srednjih preduzeća u Srbiji  i usmeren je ka prevenciji i otklanjanju posledica neblagovremenih plaćanja.

Problemi u naplati potraživanja iz komercijalnih transakcija ugrožavaju poslovanje preduzeća, naročito u MMSP sektoru. Problem je utoliko izraženiji kada se uzme u obzir da MMSP čine 99,8% svih preduzeća u Srbiji. Kako bi se analizirali uzroci i posledice tog problema, BCRR je sproveo ekonomsku i pravnu analizu tržišta prodaje dospelih neplaćenih potraživanja od strane MMSP. Cilj istraživanja predstavlja pronalaženje optimalnog načina upravljanja problematičnim potraživanjima kako bi se izbegle posledice kašnjenja u izmirenju novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. BCRR je u okviru projekta sproveo analizu regulatornog okvira Republike Srbije za izmirivanje novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, prodaju problematičnih potraživanja, kao i poreskog tretmana problematičnih potraživanja. Rezultat istraživanja je studija koja uključuje i predloge za otklanjanje prepreka za razvoj tržišta prodaje problematičnih potraživanja.

Pitanje upravljanja problematičnim potraživanjima posmatrali smo iz nekoliko perspektiva. Analizirali smo tržište prodaje potraživanja i razloge zbog kojih MMSP ne optiraju za ustupanje potraživanja drugim licima u dovoljnoj meri, kao i iskustva učesnika na tržištima naplate, otkupa i osiguranja potraživanja. Imajući u vidu razliku u očekivanjima učesnika na tržištu prodaje potraživanja koja za rezultat ima nedovoljno razvijeno tržište, predstavili smo alternativna rešenja za finansiranje likvidnosti koja su prilagođena MMSP sektoru.

Naplatidug.rs je online portal edukativnog karaktera prilagođen poveriocima, napravljen kako bi im se olakšalo upravljanje potraživanjima i pružili najvažniji odgovori u vezi sa naplatom potraživanja. Poverioci se mogu informisati o mogućnostima koje im stoje na raspolaganju u pogledu načina naplate, bilo da postupkom naplate upravljaju samostalno, bilo da angažuju stručna lica. Objašnjenja koraka u naplati potraživanja treba da omoguće poveriocima da efikasno upravljaju naplatom i da smanje posledice neblagovremenih plaćanja po svoje poslovanje.

Ukoliko se poverilac suočava sa problemom kašnjenja u plaćanju od strane dužnika kome je isporučio robu ili pružio usluge sa odloženim plaćanjem, na sajtu se može informisati o:

– pravima koja po tom osnovu ima na osnovu Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama;
– koracima koje treba da preduzme radi naplate potraživanja;
– poreskom tretmanu dospelih neplaćenih potraživanja i poreskom tretmanu potraživanja ukoliko se odluči da potraživanje ustupi drugom licu.