Primeri mogućih troškova izvršnog i stečajnog postupka

U nastavku je dat kratak prikaz mogućih troškova u izvršnom i stečajnom postupku. Prikazani podaci su informativnog tipa, nisu sveobuhvatni i dati su prema uobičajenoj situaciji u praksi. U zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja, pravnih stavova nadležnih organa i/ili drugih učesnika u postupku i/ili ugovora sa spoljnjim saradnicima, troškovi mogu biti viši ili niži od ovde prikazanih.

Izvršni postupak:

Za više informacija videti:

 

Stečajni postupak – pokretanje:

Kod pokretanja stečajnog postupka svi troškovi su fiksni, odnosno ne zavise od visine potraživanja, osim iznosa predujma koji se određuje u
odnosu na veličinu
pravnog lica protiv koga se podnosi predlog za otvaranje stečajnog postupka.

MMSP će retko imati interes za pokretanje stečajnog postupka s obzirom na visinu svojih potraživanja i činjenice da njihova potraživanja retko
prati prioritetno
pravo na namirenje iz imovine stečajnog dužnika.

Za više informacija videti: